Wiadomości i aktualne promocje

Dom z pompą ciepła

czyli ile kosztuje instalacja, jaka jest cena i jak ją przeprowadzić.

Coraz więcej budynków w Polsce korzysta z energii grzewczej wytwarzanej przez pompy ciepła. Opisujemy przykładową realizację instalacji z pompą ciepła w domu jednorodzinnym o powierzchni 180 m2.

Decydując się na instalację pompy ciepła w domu, warto pomyśleć o tym już na etapie powstawania projektu architektonicznego. Modernizacja budynku to również dobra okazja do wymiany urządzeń grzewczych i zmian w instalacji c.o. Inwestycja w pompy ciepła może być opłacalna również bez wykonywania zasadniczych zmian w instalacji grzewczej, np. w budynkach ogrzewanych olejem opałowym, gazem płynnym lub energią elektryczną.

Newralgicznym etapem procesu projektowania jest dobór wydajności dolnego gruntowego źródła ciepła i wykonanie tej instalacji. To źródło ciepła potrafi przynieść wiele niespodzianek, dlatego każdorazowo wymaga dogłębnej analizy. Przed wyborem rozwiązania warto przeanalizować różne warianty, gdyż inwestycje te nie są tanie, a nawet drobny błąd może skutkować bardzo długim okresem zwrotu poniesionych nakładów finansowych.

Instalacja z pompą ciepła w domu jednorodzinnym – ile to kosztuje?
W nowym budynku parterowym z poddaszem użytkowym, o powierzchni 180 m2, zastosowano niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe o maksymalnej temperaturze zasilania 35°C. Instalacje wykonano na parterze i na poddaszu. Inwestor podjął decyzję o wykorzystaniu pomp ciepła już na etapie projektowania domu. Dzięki temu możliwe było optymalne zaprojektowanie instalacji ogrzewania i dobór pomp. Pozwoliło to także zagospodarować elementy dolnego źródła pompy ciepła wokół budynku, co umożliwiło bezkolizyjne wykonanie ogrodu i podjazdów. W budynku zastosowano dwa urządzenia: pompę z gruntowym źródłem ciepła do zasilania instalacji grzewczej oraz pompę powietrze–woda do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Całkowity koszt instalacji z urządzeniami i montażem wyniósł 51 tys. zł netto (w tym koszt odwiertów około 18 tys. zł). Pompa grzewcza typu solanka–woda Dimplex SI 11TE o mocy 11,8 kW i COP 4,4 dla parametrów B0/W35 jako dolne źródło ciepła wykorzystuje dwa odwierty pionowe głębokości około 110 m, z przewodami z rur PE40 mm i roztworem glikolu polipropylenowego.Odwierty wykonano w ogrodzie, obogarażu. Rozdzielacz dolnego źródła został zainstalowany w pomieszczeniu technicznym, w którym ulokowano pompy ciepła. Dzięki optymalnemu doborowi dolnego i górnego źródła ciepła uzyskano wysoki współczynnik COP. Ponadto nie było konieczności montażu dodatkowego szczytowego źródła ciepła w formie grzałek, kominka, kotła olejowego czy gazowego.

Ze względu na fakt, że pompa pracuje bez wspomagania drugim źródłem ciepła, koszty inwestycji i samej instalacji c.o. zostały zmniejszone, gdyż nie trzeba było projektować i wykonywać kominów czy przyłącza gazu. Pompa ciepła dostarczona była wraz z kompletną automatyką i możliwością zdalnego sterowania przez sieć Ethernet.

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej zastosowano pompę typu powietrze–woda Dimplex BWP 30HLW o mocy 1,9 kW z dodatkową grzałką o mocy 1,5 kW i COP 3,5. Osobną pompę do c.w.u. zastosowano m.in. ze względu na to, że budynek wyposażony jest w mechaniczną wentylację pomieszczeń (rekuperator) i pompa ta umożliwia schładzanie powietrza wewnętrznego latem. Ponadto brak obciążenia dolnego źródła przygotowaniem c.w.u. daje gwarancję jego skutecznej regeneracji w okresie letnim i tym samym umożliwia uzyskanie wysokich sprawności COP w sezonie grzewczym, co pozwala osiągnąć zakładany SPF (Sezonowy Współczynnik Efektywności). Na decyzję o drugiej pompie miał wpływ także bardzo niski koszt przygotowania c.w.u. dla trzech osób, wynoszący około 40 zł miesięcznie, oraz niezależne i praktycznie niewyczerpane źródło energii dla przygotowania ciepłej wody. Instalację wyposażono w zasobnik o pojemności 300 litrów z dodatkową wężownicą. Pompa została zainstalowana w pomieszczeniu technicznym, a nie na zewnątrz budynku, i czerpie powietrze z tego pomieszczenia oraz ze znajdującego się obok garażu. Powietrze do budynku napływa przez nawiewniki i praca pompy wytwarza w tych pomieszczeniach niewielkie podciśnienie. To rozwiązanie praktycznie wyeliminowało potrzebę stosowania dodatkowej grzałki, gdyż pompa pracuje z powietrzem wewnętrznym, które przez cały rok ma temperaturę wyższą niż minimalna graniczna temperatura pracy (8°C). Niskie zapotrzebowanie na energię do podgrzewania c.w.u. nie powoduje na tyle dużego napływu chłodnego powietrza do garażu i pomieszczenia technicznego, aby wpływało to na spełniane przez nie funkcje nawet w mroźne dni. Instalacja pracuje już 2,5 roku i na podstawie dotychczasowych danych można stwierdzić, że zakładane w projekcie parametry zostały osiągnięte. COP przez cały sezon grzewczy wynosi ponad 4,0, co świadczy, że poprawnie dobrano i wykonano instalację dolnego oraz górnego źródła.

Potwierdziła się też w praktyce trafność decyzji o nieinstalowaniu szczytowego źródła ciepła. Z zebranych danych wynika, że roczny czas pracy pompy ciepła zasilającej ogrzewanie to około 1800 h. W trakcie eksploatacji inwestor otrzymał zgodę zakładu energetycznego na instalację licznika dwutaryfowego, co pozwoliło obniżyć koszty energii elektrycznej. Obecnie roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania wynosi 1800 h×2,66 kW = 4788 kWh. Przy pracy pompy ciepła przez 40% czasu w taryfie dziennej i 60% w nocnej oraz poborze mocy w wysokości 2,66 kW dla B0/W35 całkowite koszty ogrzewania w pakiecie „Ciepły dom” (w taryfie nocnej 0,1942 zł/kWh i dziennej 0,4176 zł/kWh wraz z opłatami stałymi i zmiennymi za usługi dystrybucji) wynoszą 2144 zł brutto (wg taryf na enea.pl). Koszt eksploatacji pompy zasilającej instalację c.w.u. to około 40 zł miesięcznie – dzięki zasobnikowi możliwa jest praca w tańszej taryfie. Kosztów awarii, serwisu oraz przeglądów do tej pory nie ponoszono. Zatem całkowity koszt ogrzewania i przygotowania c.w.u. w tym budynku wynosi około 218 zł miesięcznie.

jak kształtują się koszty kompletnych instalacji pomp ciepła dla domów jednorodzinnych?

Z naszych doświadczeń wynika, że całkowita wartość inwestycji w pompę ciepła do ogrzewania budynku oraz zaspokojenia potrzeb ciepłej wody użytkowej dla 3-4 osób w domach o powierzchni 150-250 m2 to rząd wielkości 40-60 tyś. Do ceny pompy ciepła, która zawiera się w przedziale 19 tyś. – 36 tyś., w zależności od mocy i wyposażenia, należy doliczyć  koszty dolnego źródła oraz koszty instalacji, rozruchu i kalibracji do potrzeb instalacji. Na pierwszy rzut oka dla wielu budujących jest to kwota dość wysoka

Ponieważ rodzaj zastosowanej pompy ciepła zależy od wielu czynników (choćby od tego jakie przyzwyczajenia posiadają mieszkańcy w zakresie użytkowania c.w.u. ) błędnym jest założenie, że instalacja dla domu o powierzchni 200 m2 i 4 osób będzie instalacją droższą niż dla domu o  powierzchni 150  m2 i  tej samej ilości osób.

Kolektory poziome: ceny

Wykonanie kolektora poziomego to cena zawierająca się w przedziale 20-35. zł/m2. Wykonanie Kolektora poziomego obejmuje:

– zdjęcie warstwy ziemi lub wykonanie wykopów o głębokości 150 cm-180 cm i szerokości zależnej od rodzaju przyjętego rozwiązania
– ułożenie rur Pe HDPE stanowiących kolektor poziomy
– połączenia poziome zbiorcze dla układu kilku gałęzi do studzienki kolektorowej wyposażonej w zawory oraz rotametry
– doprowadzenie układu do pompy ciepła
– instalacja rozdzielacza z polietylenu umieszczonego w „kotłowni” (jeśli jest potrzebny)
– odpowietrzenie układu hydraulicznego
– napełnienie instalacji mieszaniną roztworem glikolu

Odwierty pionowe (sondy): ceny

Cena gotowego, podprowadzonego do „kotłowni” i odpowietrzonego układu dolnego źródła waha się między 65 zł-80 zł zależnie od lokalizacji i rodzaju podłoża w miejscu odwiertów. Cena zawiera kompletny wymiennik z armaturą i wypełnieniem wodnym roztworem glikolu  czyli:
– dojazd do klienta
– przygotowanie odwiertów 
– ułożenie sond pionowych dolnego źródła z rury Pe HDPE wraz z głowicą
– połączenia poziome zbiorcze dla układu kilku sond do studzienki kolektorowej wyposażonej w zawory oraz rotametry
– doprowadzenie układu do pompy ciepła
– instalacja rozdzielacza z polietylenu umieszczonego w „kotłowni” (jeśli jest potrzebny)
– odpowietrzenie układu hydraulicznego
– napełnienie instalacji mieszaniną roztworem glikolu

Instalacja i regulacja układu

Do ceny pompy ciepła oraz dolnego źródła należy doliczyć ok. 2 tyś.-4,5 tyś. zł (zależnie od stopnia złożoności instalacji) na prace montażowe i instalacyjne profesjonalnego, doświadczonego zespołu montażowego, czyli:
– transport i rozładunek pompy ciepła
– montaż pompy ciepła
– połączenie dolnego źródła do  pompy ciepła
– odpowietrzenie połączenia pompa ciepła – dolne źródło
– kontrola połączeń elektrycznych
– kontrola połączeń hydraulicznych
– kontrola ciśnień 
– regulacja zaworów  po stronie dolnego źródła
– zaprogramowanie sterownika
– dobór krzywych grzewczych dla instalacji
– szkolenie domowników z obsługi sterownika
– kalibracja systemu do potrzeb instalacji górnego źródła
– montaż zabezpieczeń elektrycznych, kontrolera do monitorowania poziomów napięć sieci trój fazowej
– uzupełnienie karty urządzenia o parametry pracy w instalacji

Ogrzewanie pompą ciepła: czy to się opłaca ?

W Polsce pompy ciepła są wciąż mało popularne. Podczas gdy mieszkańcy krajów Europy Zachodniej od wielu lat na dużą skalę wykorzystują to rozwiązanie jako ekologiczny sposób ogrzewania.

Z czego wynikają obawy przed instalacją pompy ciepła? Przyczyną bez wątpienia są opinie, jakie krążą ma temat kosztów samej inwestycji oraz późniejszej eksploatacji pomp ciepła.

Koszt eksploatacji pompy ciepła

Rozważając zakup pompy ciepła powinniśmy skupić się na oszacowaniu kosztów eksploatacji ale w długoletniej perspektywie. Nie możemy zapominać przy podejmowaniu decyzji o stale rosnących cenach oleju opałowego i gazu. Pompa ciepła w 75% wykorzystuje darmową energię, która pochodzi z powietrza, wody lub gruntu, a 25% wytwarzane jest przez sprężarkę, zasilaną energią elektryczną. Ilość zużytego prądu jest kosztem produkcji ciepła dla celów centralnego ogrzewania i c.w.u. Stosunek mocy grzewczej urządzenia do ilości pobieranego przez nie prądu mówi nam o sprawności systemu ogrzewania.

Nowoczesne pompy ciepła mają sprężarki z modulowaną mocą. W pompach ciepła o wysokiej sprawności z 1 kWh energii elektrycznej można otrzymać nawet 5 kWh energii cieplnej. Dodatkowo urządzenie można tak ustawić, żeby sprężarka pracowała według niższej stawki energii elektrycznej. Natomiast uzyskany nadmiar energii można wykorzystywać w ciągu dnia.

Największy wpływ na koszty eksploatacyjne pompy ma jednak optymalizacja jej pracy oraz pracy dolnego źródła, instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Od czego zależy wydajność pompy ciepła?

Wydajność pompy ciepła jest tym większa, im mniejsza jest różnica między ciepłem pozyskanym ze źródła, a przekazanym do instalacji grzewczej. W polskim umiarkowanym klimacie najlepszym rozwiązaniem jest wybór energii skumulowanej w gruncie jako źródła dolnego oraz systemu niskotemperaturowego jako odbiornika (np. ogrzewanie podłogowe). Jeśli zastosujemy takie rozwiązanie, a instalacja zostanie wykonana prawidłowo możemy liczyć na zwrot kosztów inwestycji po około 7 latach eksploatacji.

Unikaj błędów podczas instalacji pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem, które jest wrażliwe na błędy podczas instalacji i raczej ich nie wybacza. Dlatego montaż pompy najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie. Będziemy mieli wówczas pewność, że urządzenia zostanie poprawnie dobrane i zwymiarowane. Nie musimy obawiać się również o właściwą instalację dolnego i górnego źródła ciepła. To bardzo ważne, ponieważ ewentualne błędy spowodują spadek efektywności urządzenia oraz niedogrzanie domu. A to pociąga za sobą wyższe koszty eksploatacji pompy ciepła.

Aby obniżyć zużycie energii do minimum, musimy zadbać o kilka podstawowych czynników. Moc pompy ciepła zawsze dobierajmy do indywidualnych potrzeb grzewczych budynku. Zapotrzebowanie na energię określane jest na podstawie dokładnego bilansu cieplnego domu. Bardzo ważne jest również ustalenie temperatury i mocy źródła ciepła (np. gruntu, czy powietrza) oraz maksymalnej temperatury potrzebnej do zasilania instalacji c.o. i c.w.u.

W kontekście nowoczesnych technologii grzewczych często podnoszonym argumentem jest ekologia. Pompa ciepła jest przyjazna dla środowiska naturalnego, ponieważ podczas jej pracy nie dochodzi do wydzielania produktów ubocznych. W przeciwieństwie do kotłów olejowych lub węglowych do atmosfery nie są emitowane żadne trujące gazy. Fakt ten doceniło już wiele krajów Europy Zachodniej, wprowadzając rządowe dopłaty dla tego rozwiązania.

Cena pompy i koszt wykonania całej instalacji


Bądź ostrożny przy wyborze pompy ciepła:

Upewnij się czy wycena jaką otrzymałeś jest kompletna i porównywalna?
Podpisz umowę o wykonanie instalacji, gdzie każdy szczegół jest dokładnie opisany, za co płacisz i co dostaniesz.

Zwróć uwagę w jaki sposób przygotowano wycenę montażu c.o. z zastosowaniem pompy ciepła.
Pompę ciepła powinno się kupić od firmy wykonawczej z 2 powodów:

wraz z pompą Klient otrzymuje montaż i gwarancje
firma wykonawcza może zastosować stawkę VAT 7 % na usługi

Oferta firmy wykonawczej powinna składać sie z co najmniej 3 punktów:
1) Koszt przygotowania dolnego źródła
2) Koszt pompy ciepła
3) Koszt montażu, podłączenia i uruchomienia
Wykonawca może uzupełnić taką wycenę o dodatkowe akcesoria lub części instalacji (dodatkowa pompa obiegowa, kolektory, rura, złączki, grzejniki, rozdzielacze, itp.)
Tylko tak przygotowane oferty będzie można realnie porównać.
Według naszej wiedzy przygotowanie dolnego żródła, zakup pompy ciepła i montaż całości to koszt na poziomie 40-60 tysięcy złotych.
Zwróć uwagę, aby firma wykonawcza dobrze przygotowała dolne źródło jeżeli wykonywane są odwierty pionowe. Jest to „trudna” część prac ziemnych i dobrze, aby robiła to firma z doświadczeniem i z pełną odpowiedzialnością.
Podpisz umowę o wykonanie centralnego ogrzewania, gdzie wszystkie elementy instalacji będą opisane, zwróć uwagę na zakres odpowiedzialności wykonawcy oraz gwarancje.

Powietrzne pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła w Polsce.

Ogrzewanie domu za pomocą energii zaabsorbowanej z powietrza wokół domu.

Ogrzej swój dom za pomocą energii pozyskanej z powietrza, które cały czas jest wokół Ciebie!

Powietrzne pompy ciepła – czym są?

Powietrzne pompy ciepła to przede wszystkim realny sposób pozyskiwania energii odnawialnej. Zaraz po gruntowych pompach ciepła są najwydajniejszą formą ogrzewania Twojego domu.

Pompy powietrzne pobierają ciepło z otoczenia dokładnie na takiej samej zasadzie, jak lodówka pobiera ciepło z wnętrza by je ochłodzić.

Pompy ciepła praktycznie nie mają wpływu na środowisko. Są trzy źródła, z których uzyskuje się energię: powietrze, woda i grunt. Energia pobrana z tych źródeł jest nieskończona i odnawia się naturalnie.

Powietrzne pompy ciepła – korzyści:

 • zapewniają obniżenie rachunków za paliwo, a w szczególności gdy zastępują tradycyjne ogrzewanie elektryczne,
 • nie powodują emisji dwutlenku węgla do atmosfery,
 • nie wymagają dostawy paliwa,
 • mogą ogrzewać dom i zapewniać ciepłą wodę użytkową,
 • wymagają jedynie niewielkiej konserwacji,
 • są łatwiejsze w instalacji niż gruntowe pompy ciepła, choć ich efektywność może być niższa.

W przeciwieństwie do kotłów gazowych i olejowych, powietrzne pompy ciepła dostarczają ciepło niskotemperaturowe i przez znacznie dłuższy okres.

Powietrzne pompy ciepła – jak działają?

Działanie pompy ciepła polega na przepływie ciepła z otoczenia o niższej temperaturze i dostarczeniu go do otoczenia o temperaturze wyższej. Jest to proces przebiegający wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczeniu do systemu energii mechanicznej lub energii cieplnej.

Wentylator w pompie ciepła odbiera ciepło ze środowiska do układu. Czynnik roboczy krążący w pompie ciepła transportuje je do parowacza i tam odparowuje w nawet przy niskich temperaturach, ochładzając przy tym powietrze zewnętrzne. W tym momencie następuje zmiana jego stanu skupienia z cieczy na gaz. Następnie czynnik przepływa przez sprężarkę, gdzie pod wpływem kompresji następuje zwiększenie jego ciśnienia i temperatury i w postaci sprężonej pary trafia do skraplacza, gdzie oddaje ciepło do dalszego użytkowania.

Wyróżnia się 2 typy powietrznych pomp ciepła:

 • „powietrze-powietrze” – gdzie dolnym źródłem ciepła jest powietrze a górnym także powietrze,
 • „powietrze-woda” – gdzie dolnym źródłem ciepła jest powietrze a górnym woda.

Powietrzne pompy ciepła – czy są dla mnie odpowiednie?

 • czy masz miejsce wokół domu aby ją zamontować (przy ścianie lub na ziemi)?. Pompa taka potrzebuje dużo miejsca, tak aby miała dobry dostęp do powietrza atmosferycznego. Najlepsza jest ściana słoneczna,
 • czy Twój dom jest dobrze zaizolowany? Ponieważ powietrzne pompy ciepła pracują efektywniej przy niższych temperaturach to przy dobrej izolacji domu można będzie uzyskać bardziej skuteczne ogrzewanie,
 • jaki rodzaj ogrzewania chcesz zastąpić pompą ciepła? Cały system szybko się zwróci, gdy zastąpimy pompą ciepłą ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie węglem,
 • jaki rodzaj systemu grzewczego chcesz użyć? Powietrzne pompy ciepła bardziej nadają się do ogrzewania podłogowego lub ogrzewania powietrzem niż do ogrzewania konwencjonalnego za pomocą grzejników, ze względu na niższą temperaturę wody, którą są w stanie uzyskać,
 • czy system będzie można rozbudować np. o nowe instalacje do ogrzewania? Poprzez takie połączenia można będzie zmniejszyć koszty ogrzewania.

Można też rozważyć zastosowanie gruntowych pomp ciepła, które wykorzystują ciepło zawarte w gruncie.

Powietrzne pompy ciepła – koszty

Instalacja typowego systemu kosztuje w granicach od 30 000 do 50 000 PLN.

Koszty eksploatacji takiego systemu są zależne od różnych czynników, m. in.: od wielkości domu, rodzaju izolacji oraz od temperatury, jaką chcemy uzyskać w domu.

Powietrzne pompy ciepła – oszczędności

To, ile można zaoszczędzić zależy od systemu jakiego używamy, jak również od tego co chcemy uzyskać. Twoje oszczędności będą miały wpływ na:

 • system dystrybucji ciepła
 • koszty paliwa
 • twój stary system ogrzewania
 • ogrzewanie wody
 • korzystanie z elementów sterujących

możesz ustawić sobie system sterowania według swoich potrzeb. Instalator powinien wyjaśnić zasady takiego ustawienia.

Na tym wszystkim można zaoszczędzić w przeciągu kilku lat.

Oszczędności przy powietrznych pompach ciepła

Liczba ujemna oznacza to, że uruchomienie pompy ciepła może kosztować Cię więcej niż zastosowanie systemu, który chcesz wymienić. Przyjeliśmy średnią sprawność kotła dla każdego rodzaju paliwa. Pompy ciepła produkują więcej energii w postaci ciepła niż zużywają elektryczności, tak więc ich skuteczność jest większa niż 100%.

Powietrzne pompy ciepła – zyski

Pompy ciepła generują oszczędności do 75% rocznych kosztów energii. Instalacja pompy ciepła nie wymaga żadnych inwestycji w przygotowanie miejsca. Teraz masz szanse uniezależnić się od niestabilnego rynku ropy i gazu, i nieuchronnego wzrostu ich ceny. Dzięki kompleksowej kontroli efektywności możemy znacząco zredukować koszty pozyskania darmowej energii słonecznej natury i mieć całkowity wpływ na sposób jej wykorzystania w zależności od warunków montażu i naszych indywidualnych potrzeb.

Powietrzne pompy ciepła – konserwacja

Pompy ciepła zwykle posiadają gwarancję 10 lat. Zazwyczaj pracują one więcej niż 20 lat, jednakże nie wymagają stałej konserwacji. Sprawdzanie raz do roku pracy pompy ciepła przez użytkownika i dokładniejsze kontrole przez instalatorów co 3-5 lat powinny być wystarczające. Instalator powinien zapisywać szczegóły naprawy na karcie informacyjnej. Skonsultuj sie wcześniej z dostawcą w sprawie szczegółowych wymagań sprzętowych, zanim zdecydujesz sie na zainstalowanie pompy ciepła.

Jedną z corocznych kontroli, którą się zaleca jest sprawdzenie czy na kratce wlotowej i na parowniku nie znajdują się liście i odpadki. Wszystkie rośliny, które zaczynają rosnąć wokół pompy ciepła powinny zostać usunięte. Instalator także powinien sprawdzać manometr centralnego ogrzewania. Powinien pokazać jak to się robi. Aby zapobiec zamarzaniu pompy ciepła w okresie mroźnej zimy używa się płynu przeciw zamarzaniu. Jej poziom i stężenie to jedna z rzeczy, którą profesjonalny instalator powinien sprawdzić zanim zabierze pompę ciepła do serwisu. Jeśli pompa ciepła posiada zewnętrzne rury chłodnicze to będą one musiały być serwisowane co rok przez inżyniera urządzeń chłodniczych.

Powietrzne pompy ciepła – budowa

W przypadku powietrznych pomp ciepła nie ma potrzeby realizowania jakichkolwiek prac gruntowych, czy uwzględnienia w projekcie domu kotłowni. Pompa ciepła mieści się w niewielkim pomieszczeniu lub na zewnątrz budynku, nie ingerując w otoczenie i estetykę.

Powietrzne pompy ciepła cechuje wielofunkcyjność, która zapewnia obsługę instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji i ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo, rozwiązanie jest bardzo łatwe w montażu, który zajmuje instalatorowi nie więcej niż 1 dzień. Powietrzna pompa ciepła stanowi ekologiczną propozycję i efektywną finansowo alternatywę dla instalacji gazowych, olejowych i wymagających dużych kotłowni węglowych.

Pompa zajmuje nie więcej niż pół metra kwadratowego (można ją zamontować nawet na dachu). Obok wyjątkowo prostej instalacji i podłączenia do istniejącej sieci cieplnej, nie narusza estetyki otoczenia. Do zalet pompy ciepła zaliczyć można też cichą pracę 55 decybeli w trybie pracy cichej. Co więcej, pompa nie wymaga konserwacji i bieżącego nadzoru.

Kolejny atut pompy ciepła wynika z możliwości pełnej kontroli wykorzystania energii słonecznej  w ciągu całego roku. Sami decydujemy, w jakim momencie korzystamy z tej zgromadzonej energii odnawialnej. Dzięki temu pompa może być stosowana we wszystkich typach budynków. Jak pokazują doświadczenia skandynawskie (ponad milion gospodarstw domowych korzysta z pomp ciepła), stanowi świetną alternatywną dla dotychczasowych źródeł ciepła w instalacjach grzewczych w już istniejących budynkach, których właściciele zastanawiają się nad obniżeniem kosztów ciepła i modernizacją instalacji.

TAGI:

agregaty chłodnicze
akcesoria
akcesoria dachowe
akcesoria do klimatyzacji
akcesoria elektryczne do nagrzewnic
akcesoria elektryczne do wentylatorów
aparaty grzewczo-wentylacyjne
automatyka
automatyka budynkowa
automatyka chłodnicza
badanie skuteczności wentylacji
bezpieczeństwo przed pożarami
blacha
BMS
centrala wentylacyjna
centrale klimatyzacyjne
centrale wentylacyjne
centrale z odzyskiem
chłodnice
chłodnice klimatyzacji
chłodnice powietrza
chłodnictwo
części zamienne do klimatyzacji
czyszczenie wentylacji
dezynfekcja klimatyzacji
diagnostyka klimatyzacji
doradztwo techniczne
dostawa klimatyzacji
dostawa klimatyzatorów
elektryczne ogrzewanie podłogowe
elektryczne systemy grzewcze
elementy wentylacyjne dachowe
energia odnawialna
filtry
fotowoltaika
higienizacja
hurtownia wentylacyjna
instalacja klimatyzacji
instalacja wentylacyjna
instalacje sanitarne
instalacje wentylacyjne
izolacje techniczne
kable grzewcze
kanał
kanałowe wentylatory
kanały wentylacyjne
klapy
klapy dymowe
klapy dymowe dwuskrzydłowe
klapy dymowe jednoskrzydłowe
klapy dymowe Wola Rafałowska
klapy dymowe ze stali
klapy oddymiające
klapy oddymiające łukowe
klapy oddymiające punktowe
klapy przeciwpożarowe
klapy wentylacyjne
Klimafix
klimatyzacja
klimatyzacja energooszczędna
klimatyzacja instalacje
klimatyzacja precyzyjna
klimatyzacja samochodowa
klimatyzacja serwis
klimatyzacja z nawilżaniem
klimatyzacje
klimatyzatory
klimatyzatory Airwell
klimatyzatory big multi
klimatyzatory Gree
klimatyzatory Hitachi
klimatyzatory kanałowe
klimatyzatory kasetonowe
klimatyzatory LG
klimatyzatory MDV
klimatyzatory okienne
klimatyzatory przypodłogowe
klimatyzatory przysufitowe
klimatyzatory ścienne
klimatyzatory Toshiba
kolano
kolektory słoneczne
komory chłodnicze
kompresory klimatyzacji
konserwacja klimatyzacji
konserwacja klimatyzatorów
konserwacja wentylacji
kratki wentylacyjne
kształtka
kształtki wentylacyjne
kurtyny powietrza
kurtyny powietrzne
lady chłodnicze
materiały budowlane
maty grzewcze
montaż klimatyzacji
montaż klimatyzatorów
montaż kolektorów słonecznych
montaż pomp ciepła
montaż wentylacji
mufa
nagrzewnice
napełnienie klimatyzacji
napędy klap dymowych
naprawa central wentylacyjnych
naprawa klimatyzacji
naprawa klimatyzatorów
naprawa kompresorów klimatyzacji
naprawa przewodów klimatyzacji
naprawa sprężarek klimatyzacji
naprawa systemów grzewczych
naprawa urządzeń chłodniczych
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych
naprawa wentylacji
nawietrzaki podokienne
nypel
ochrona przeciwpożarowa
ocynk
oddymianie
odgrzybianie
odkażanie
odkurzacze centralne
ogrzewanie podłogowe
ogrzewanie postojowe
ozonowanie klimatyzacji
ozonowanie pomieszczeń
pasma świetlne
płukanie układów klimatyzacji
płyty warstwowe
podzespoły do sterowania klapami
pomiary wentylacji
pompy ciepła
producent klimatyzacji
projektowanie wentylacji
projekty klimatyzacji
projekty wentylacji
przegląd instalacji wentylacyjnej
przegląd klimatyzacji
przepływ powietrza
przepustnice
przewody elastyczne
regeneracja kompresorów klimatyzacji
regeneracja sprężarek klimatyzacji
rekuperacja
rekuperatory
Rewa
robur
rury spiro
serwis klimatyzacji
serwis klimatyzatorów
serwis systemów grzewczych
serwis urządzeń klimatyzacyjnych
serwis wentylacji
serwisowanie klimatyzacji
serwisowanie wentylacji
siłowniki
Sinclar
solary
spiro
sprężarki klimatyzacji
sprężyny gazowe
sprzedaż instalacji klimatyzacyjnej
sprzedaż instalacji wentylacyjnej
sprzedaż klimatyzacji
system zarządzania budynkiem
systemu wentylacji
systemy grzewcze
systemy klimatyzacji
systemy oddymiania
systemy przeciwoblodzeniowe
systemy wentylacyjne
systemy wymiany ciepła
świetliki
świetliki kopułkowe
świetliki punktowe
tłumiki wentylacyjne
trójnik
urzadzenia chłodnicze
urządzenia klimatyzacyjne
urządzenia wentylacyjne
usługi wentylacyjne
usuwanie zapachów
usuwanie zapachów odzwierzęcych
wentylacja
wentylacja akcesoria montażowe
wentylacja mechaniczna
wentylacja strychu
wentylacja z odzyskiem ciepła
wentylacje
wentylacje instalacje
wentylatory
wentylatory kanałowe
wentylatory łazienkowe
włazy dachowe
włazy dachowe mechaniczne
włazy dachowe pneumatyczne
wydajne klimatyzatory
wymiana klimatyzacji
wymiana wentylacji
zadaszenia

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.